BASIC PRINCIPLES OF TODAY'S CIVIL SERVICE: SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONTEXT

  • Kostyuk YU. V.
Keywords: state policy; Public Service; principles of civil service; civil servant; civil service reform; national strategy for civil service reform; the law on civil service.

Abstract

The article deals with theoretical and legal acts related to the modern understanding of the principles of civil service. The importance of institutional reform of the civil service is emphasized, the importance of its modernization is emphasized. Essential issues regarding legislative support of civil service principles are revealed. The content of the basic principles of the civil service in accordance with the new wording of the Law of Ukraine "On Civil Service" (2015) is recognized. The importance of the development and approval of the National Strategy for Civil Service Reform was noted. Conclusions and suggestions are prepared.

References

1. Конституція України. Закон України 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996.№30. Ст. 141.
2. Костюк В. Л. Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект. В. Л. Костюк. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2016. Т. 181. С. 26–32.
3. Іншин М.І. Поняття державної служби в Україні: багатоаспектний підхід / М.І. Іншин. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2002. №20. С.331334.
4. Іншин М.І. Правові питання розвитку службово-трудових відносин у сфері державної служби України. М.І. Іншин. Право і безпека. 2002. №4. С.6771.
5. Костюк В.Л., Воробйова І.Б. Принципи державної служби в умовах правової держави: науково-теоретичний підхід. В. Л. Костюк, І. Б. Воробйова. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2017. № 2(16) : [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n2/17kvlntp.pdf. 6. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 52. Ст. 490. 7. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. №4. Ст.43.
8. Венедиктов В.С., Іншин М.І., Клюєв О.М. Організаційно-правові засади сучасної державної служби України: Наук.-практ. посібник. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. 172 с.
9. Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні: монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. 337 с.
10. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»/наук.ред. акад. А.О. Селіванов, акад. М.І. Іншин. К.: Парламентське вид-во, 2017. 512с.
11. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / М.І. Іншин ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2005. 39 с
Published
2021-01-12
How to Cite
YU. V., K. (2021). BASIC PRINCIPLES OF TODAY’S CIVIL SERVICE: SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONTEXT. Social Law , (2), 95-100. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/499
Section
Articles