TRENDS IN OPTIMIZATION OF LEGAL REGULATION OF SUPERVISION AND CONTROL OF COMPLIANCE WITH UKRAINIAN LABOR LAW

  • Kaylo I.YU.
Keywords: tendency, supervision, control, labor legislation, labor.

Abstract

In the article the shortcomings and gaps in the legal regulation of supervision and control over compliance with labor legislation of Ukraine are analyzed. The main problems of legal regulation of this area are identified. Ways to solve these problems are suggested. Legislative proposals for their improvement are indicated. The content of legal norms that need to be further improved is detailed.

References

1. Середа О. Г. Щодо визначення поняття та сутності правовідносин у сфері нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства. Європейські перспективи. 2013. № 6. С. 149-153.
2. Мельник А.В. Адміністративно-правові засади здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Тернопіль, 2019. 205 с.
3. Собакарь А.О. Співвідношення державного контролю та адміністративного нагляду як засобів публічного адміністрування. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3 (100). С. 86-91
4. Остапенко Л.О. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері праці в контексті соціальної політики держави: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07 / НУ «Львівська політехніка». Л., 2021. 42 с.
5. Ілюшик О.М. Актуальні аспекти протидії нелегальній міграції. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 41-45
6. Зеленський В. М. Відсутність офіційно визнаної доктрини трудового права як важлива проблема правового регулювання припинення трудових правовідносин в Україні.Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 82 / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) та ін. Одеса : Гельветика, 2019. С. 65-70.
Published
2021-01-21
How to Cite
I.YU., K. (2021). TRENDS IN OPTIMIZATION OF LEGAL REGULATION OF SUPERVISION AND CONTROL OF COMPLIANCE WITH UKRAINIAN LABOR LAW. Social Law , (2), 53-57. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/493
Section
Articles