THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE SYSTEM OF SOCIAL SECURITY SUBJECTS IN UKRAINE

  • Derevyanko А. І.
Keywords: Key words: social security, subjects of legal regulation, state, person, employee, object of social security.

Abstract

The article analyzes the approaches to understanding the systems of social security entities. Paying attention to social security, she systematizes and other fundamental concepts in this struggle distinguishes "object of social security", "subject" and other components. It is established that the subjects of social security cover general competence - those whose function is to provide only one of a wide range of others. It is possible to extend the subjects of social security to two more groups: 1) primary subjects; 2) secondary

References

1. Куценко В.І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку/ В.І. Куценко, В.П. Удовиченко. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2011. 656 с.
2. Коленда Н.В. Сутність механізму забезпечення соціальної безпеки населення. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: зб. наук. пр. Луцького нац. техн. ун-ту. Вип. 9 (34). Ч. 1. Луцьк, 2012. С. 142.
3. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія / О.Ф. Новікова, О.Г. Сидорчук, О.В. Панькова та ін.; Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. К.; Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.
4. Власюк О., Варналій З., Паламарчук В., Жаліло Я. Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 21.04.01 – економічна безпека держави. К.: НІСД, 2003. http://www.niss.gov.ua/Aspirant/21.04.01. htm. (дата звернення: 22.09.2020)
5. Губський Б. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: монографія. К., 2001. 122 с.
6. Мірошниченко О. Теоретичні аспекти дослідження питання національної економічної безпеки. Вісник економічної науки України. 2007. №. 2. С. 110 - 115.
7. Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. Е. А. Олейникова. М.: Экзамен, 2005. 768 с.
8. Жаліло Я. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку. Стратегічна панорама. 2004. № 3. С. 32-38.
9. Ніколаєв Є. Проблеми застосування категоріального апарату науки про національну та соціально-економічну безпеку. Політичний менеджмент. 2008. № 4 (31). С. 23-32.
10. Ніколаєв Є. Проблеми застосування категоріального апарату науки про національну та соціально- економічну безпеку. Політичний менеджмент. 2008. № 4 (31). С. 23-32.
11. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Офіційний вісник України. 2018. № 55. Ст. 1903.
12. Малиновський В.Я. Державне управління: навч. посіб. Вид. 2-ге, допов. та переробл. К.: Атіка, 2003. 576 с.
13. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. 3-е изд., доп. М.: Омега-Л, 2005. 579 с.
14. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.
15. Управління соціальним і гуманітарним розвитком: навч. посіб.: у 2 ч. / [авт. кол.: В.А. Скуратівський, В.П. Трощинський, Е.М. Лібанова та ін.]; за заг. ред. В.А. Скуратівського, В.П. Трощинського. К.: НАДУ, 2009. Ч. 1. 456 с.
16. Вишневська О.А. Місце та роль суб’єктів і об’єктів соціальної політики в її статистичному забезпеченні. Державне управління: теорія та практика: електронне наукове фахове видання НАДУ при Президентові України. 2012. № 1. ERL: http://academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12VOAPSZ.pdf (дата звернення: 22.09.2020)
17. Політологія: підручник / за заг. ред. Дзюбко І.С., Левківський К.М., Андрущенко В.П. К.: Вища школа, 1998. 304 с. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-230.html (дата звернення: 22.09.2020)
18. Костюк В.Л. Суб’єкти права соціального забезпечення: поняття, особливості та види. Костюк В.Л. Суб’єкти права соціального забезпечення: поняття, особливості та види. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2015. № 2(12). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles /2015/n2/15kvlotv.pdf. (дата звернення: 22.09.2020)
19. Грабко Є.В. Забезпечення соціальної безпеки в Україні: регіональний аспект. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2010. Вип.2 (4).URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2010_2/10gevura.pdf. (дата звернення: 22.09.2020)
Published
2021-05-11
How to Cite
А. І.D. (2021). THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE SYSTEM OF SOCIAL SECURITY SUBJECTS IN UKRAINE. Social Law , (1), 95-100. https://doi.org/10.37440/soclaw.2021.01.14
Section
Articles