TYPES OF PROTECTION OF THE RIGHT TO WORK BY CIVIL SERVANTS IN THE CONDITIONS OF UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION

  • Pikul V.P.
Keywords: Key words: legal protection, rights, labor, civil servants, civil service.

Abstract

In the article the specifics of the protection of the right to work by civil servants in the context of Ukraine's European integration are analyzed. Types of protection of the right to work by civil servants are revealed. The content and significance of each of them are described.

References

1. Рішення у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону України "Про державну службу", статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", статті 42 Закону України "Про дипломатичну службу" (справа про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування): Рішення Конституційного Суду України від 16 жовтня 2007 року № 8-рп/2007. Офіційний вісник України. 2007. № 80. С. 43.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ від 04.11.1950. Офіційний вісник України. 1998. № 13. С. 270
3. Клєцова Н.В., Волченко Н., Казбан А. Наукове дослідження права на працю: порівняння міжнародного досвіду та актуальна практика ЄСПЛ. Підприємництво, господарство, право, 2021. № 6. С. 210-215
4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. С. 1114.
5. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України 06.07.2005 № 2747-IV.Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. №35. С. 1358
6. Кодекс законів про працю: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50.
7. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV.Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №40. С. 356
8. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 20. С. 99.
9. Майданник О. О. Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав людини в Україні. Адвокат, 2010. №7 (118).С. 12-16.
10. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. №.4 С. 43.
11. Ковтун М. С., Крамінська Д. М., Головащенко Д. С. Правова природа дисциплінарної відповідальності державних службовців. Юридичний науковий електронний журнал, 2021. № 4. С. 395-398
Published
2021-06-15
How to Cite
V.P., P. (2021). TYPES OF PROTECTION OF THE RIGHT TO WORK BY CIVIL SERVANTS IN THE CONDITIONS OF UKRAINE’S EUROPEAN INTEGRATION. Social Law , (1), 15-24. https://doi.org/10.37440/soclaw.2021.01.03
Section
Articles