SOCIAL RIGHTS OF CIVIL SERVANTS: TYPES AND CONTENTS

  • Sokolov V.M.
Keywords: Key words: social rights, civil servants, civil service, social legislation, social and legal standards.

Abstract

In the article the types of social rights of civil servants are analyzed. The specifics and content of
each of them are detailed. The peculiarities of their relationship with each other are indicated.

References

1. Пустовіт Ж.М. Основні соціальні права та свободи людини і громадянина в Україні:
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України, 2001. 20 с.
2. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. 6-е вид. Х.:
Консум, 2002. 160 с.
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https:
zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 16.01.2020).
4. Європейська соціальна хартія (переглянута): Міжнародний документ від 03.05.1996.
URL: http: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_062 (дата звернення: 14.02.2020).
5. Яригіна Є.П. Право сімей із дітьми на соціальний захист як складова соціальних прав
людини і громадянина: вітчизняний і європейський контекст. Проблеми законності. 2019. Вип.
145. С. 118-128. URL: http: nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2019_145_11 (дата звернення: 13.01.2020).
6. Про схвалення Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та
затвердження плану заходів з її реалізації: Розпорядження КМУ від 27 травня 2020 року № 622-р.
URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 16.01.2020).
7. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII (редакція станом на
29.05.2020). URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 13.02.2020).
8. Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань: Постанова КМУ від 08 серпня 2016 року № 500. URL:
https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 13.01.2020).
9. Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям: Постанова
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15. URL: https:
zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF#n96 (дата звернення: 13.02.2020).
10. Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів: Постанова КМУ від 09 березня
2006 року № 268 ( у редакції від 12.06.2020). URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-
%D0%BF#n96 (дата звернення: 13.03.2020).
11. Волкова О.М. Соціальні права особи: поняття, сутність, особливості. Часопис
Київського університету права. 2011. № 1. С. 39-43. URL: http:
nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2011_1_12 (дата звернення: 13.02.2020).
12. Серьогін С.М., Хожило І.І. Соціальний статус державного службовця: аналіз
функціональної складової. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 2. С. 164-
169. URL: http: nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_2_24 (дата звернення: 13.01.2020).
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення
додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19): Закон України
14. Бабкова Т.В. Поняття та види соціальних прав і свобод людини і громадянина. Науковоінформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.
2013. № 8. С. 137-144. URL: http: nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2013_8_21 (дата звернення: 16.03.2020).
15. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №
15: Постанова КМУ від 15 січня 2020 року № 16. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/16-2020-
%D0%BF#Text (дата звернення: 13.03.2020).
16. Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби:
Постанова КМУ від 18 січня 2017 року № 15. URL: https:https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-
2017-%D0%BF#n86 (дата звернення: 13.03.2020).
17. Кодекс законів про працю: Закон УРСР від 10.12.1971 № 322VIII (зі змінами та
доповненнями) URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 13.03.2020).
18. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003
№ 1058-IV. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text (дата звернення: 21.03.2020).
19. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII. URL: https:
zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3723-12/ed20050128#Text (дата звернення: 21.03.2020)
Published
2020-12-10
How to Cite
V.M., S. (2020). SOCIAL RIGHTS OF CIVIL SERVANTS: TYPES AND CONTENTS. Social Law , (2), 49-58. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.09
Section
Articles