ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Семененко Б.В.
Keywords: prosecutor's office; prosecution bodies; employees of prosecuting authorities; service and labor discipline; regulations on labor discipline.

Abstract

The given scientific work is devoted to the question of improvement of the legal status of officials of public prosecutor's offices and mechanisms of providing of service and labor discipline and other requirements for providing of service and labor discipline in public prosecutor's bodies. It is determined that the basic legislative act in this area is the Law of Ukraine “On the Prosecutor's Office”, other normative legal acts are adopted in accordance with it. Conclusions and proposals for legislation have been made.

According to the author of the scientific work, it is possible to determine that the system of mechanisms for ensuring service and labor discipline in the prosecution bodies - is defined as the set of organizational and legal ways of observing and functioning of the service and labor discipline in the bodies of the prosecutor's office. The main features of the system of mechanisms for ensuring service and work discipline in prosecuting authorities are the following: 1) the purpose is the proper performance of the tasks, functions and powers of the prosecuting authorities; 2) is aimed at the proper observance and functioning of the job discipline; 3) are regulated by the rules of special and labor legislation; 4) aimed at the proper, professional behavior of officials of prosecuting authorities; 5) include mechanisms of positive, stimulating evaluation of the activity of public prosecutors; 6) include the possibility of incurring disciplinary and pecuniary responsibility by officials of prosecuting authorities.

Considering the above, the main tendencies of improvement of the system of mechanisms of providing of discipline in the prosecutor's office are such as: 1) development and approval of the National strategy of reform of the prosecutor's office, including the provision of the official discipline on the basis of achievements of leading law schools, international and national standards; 2) enhancement of the positive, stimulating motivation of officials of the prosecuting authorities; 3) ensuring the transparency, accessibility and effectiveness of the application of disciplinary and pecuniary responsibility to officials of prosecuting authorities; 4) development and approval of amendments to the Law of Ukraine “On the Prosecutor's Office” regarding: a) enhancing the motivation of the work (system of incentives) of officials of the prosecuting authorities; b) prescriptions of professional ethics and moral and ethical behavior; c) a clear list of additional requirements and restrictions; d) a clear list of the grounds and procedures for prosecuting prosecutors; d) strengthening of prosecutorial self-government bodies in order to stimulate the work (incentives) of public prosecutors.

The introduction of effective mechanisms to improve the mechanisms of providing service and work discipline should be carried out by taking into account the relevant features in the future Labor Code of Ukraine, improving the current version of the Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office" by supplementing a separate chapter on these issues.

References

1. Конституція України. Закон України 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996.№30. Ст. 141.
2. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 [Електронний ресурс]. : Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
3. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 № 276/2015 «[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015.
4. Костюк В.Л. Концепція права на публічну службу у контексті сьогодення: науково-теоретичний аспект. В.Л. Костюк. Публічне право. 2018. №2(30).С.18-28.
5. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / М.І. Іншин; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2005. 39 с.
6. Костюк В.Л. Правосуб’єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики: [Монографія ]. В.Л. Костюк. К.: Видавець Карпенко В.М., 2012. 464с.
7. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VІІ (у редакції від 01.05.2019 р.). Відомості Верховної Ради УРСР.1971. № 50. Ст. 375.
8. Трудовий кодекс: законопроект, реєстр. №1658 від 24.07.2017р., внесений Гройсманом В.Б., Денисовою Л.Л., Папієвим М.М., Кубівим С.І./ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1658&skl=9.
9. Трудове право України: підручник/За заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 600с.
10. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року №1697-VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. №2-3. Ст.15.
11. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року №1789-XII// Відомості Верховної Ради України. 1991. №53. Ст.793.
12. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України: Постанова Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року №1796-XII// Відомості Верховної Ради України. 1992. №4. Ст.15.
13. Косюта М.В. Проблеми та шляхи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.10 / М.В. Косюта ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2002. 33 с.
14. Якимчук М.К. Організаційно-правові основи управління в органах прокуратури України: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / М.К. Якимчук ; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2002. 32 с.
15. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2014 року №3206-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. №40. Ст.404.
16. Костюк В.Л., Семененко Б.В. Процедура застосування дисциплінарної відповідальності прокурора: теоретико-правовий аспект /В.Л.Костюк, Б.В. Семененко //the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. 2017. № 42. С. 12-20.
Published
2020-12-25
How to Cite
Б.В., С. (2020). ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Social Law , (4), 128-135. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/311
Section
Articles