НОРМАТИВНА ПІДСТАВА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

  • Кириченко Т.М.
Keywords: compensation for moral damage, legal liability, normative basis of legal liability.

Abstract

 

The article is devoted to the study of the normative basis for compensation for non-pecuniary damage caused to an employee in violation of his labor rights, the definition of the classification of the normative basis for compensation for non-pecuniary damage.

References

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю України вiд 10 грудня 1971 року № 322-VIII / [Електронний ресурс] : Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08
3. Протопопова Я. С. Правове регулювання відповідальності власника або уповноваженого ним органу за нанесення моральної шкоди: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Я. С. Протопопова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2011. – 20 с. / [Електронний ресурс]. – Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/.
4. Словник української мови : в 11 томах. – К. : Наукова думка, 1980. – Т. 6. – 832 с.
5. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : Підручник / переклад з російської. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.
6. Котюк В. О. Основи держави і права : Навчальний посібник. – 3-те видання, доповнене і перероблене. – К. : Атака, 2001. – 432 с.
7. Празднов А. Н. Нормативные основания гражданско-правовой ответственности военных организаций за вред, причиненный военнослужащими при исполнении служебных обязанностей / А. Н. Празднов // Военно-юридический журнал. – 2006. – № 9. – С. 17-20.
8. Середюк В. В. Порівняльно-правовий аналіз підстав юридичної відповідальності у правовій науці України та Польщі / В. В. Середюк // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 4(17) / [Електронний ресурс]. – Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/.
9. Войнарівський М.М. Щодо відповідальності органів публічної влади за неправомірне застосування адміністративно-господарських санкцій / М.М. Войнарівський // Митна справа. – 2013. – № 2(86). – Ч. 2. – К. 2. – С. 341-346.
10. Волинка К. Г. Теорія держави і права : Навчальний посібник / К. Г. Волинка. – К. : МАУП, 2003. – 240 с.
11. Цюприк Н. О. Принципи та підстави адміністративної відповідальності працівників органів внутрішніх справ / Н. О. Цюприк // Альманах права : Науково-практичний юридичний журнал. – 2012. – Вип. 3. – С. 448-452.
12. Костюк В. Л. Трудова деліктоздатність і правопорушення : деякі аспекти співвідношення / В. Л. Костюк // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. – 2008. –Т. 77. – С. 69-72.
Published
2020-12-26
How to Cite
Т.М., К. (2020). НОРМАТИВНА ПІДСТАВА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ. Social Law , (4), 97-100. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/304
Section
Articles