СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

  • Віжунов О.В.
Keywords: social protection, social security, social policy, right to social security

Abstract

The article is devoted to defining the essence and correlation of the concepts of "social protection" and "social security". The most important actors are human and welfare state. It is rightly stated that the right to social security is one of the natural human rights, which is conditioned by the course of human development in society, recognized by the world community and enshrined in such international legal acts as the Universal Declaration of Human Rights.

References

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2.
2. Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, об’єкти: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 422с.
3. Мельник В. П. Конституційне право осіб з інвалідністю на соціальний захист: теоретико-правовий аспект. Часопис національного університету «Острозька академія». Серія «Право». № 1. 2015. URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15mvptpa.pdf.
4. Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник / В. С. Андреев. - М. : Юрид. лит-ра, 1987. - 352 с
5. Скуратівський В. Соціальна політика : навч. посіб. / В. Скуратівський, О. Палій, Е. Лібанова. - К. : Вид-во УАДУ, 2003. - 265 с.
6. Нікітчина О. В. Особливості формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Житомирської області). URL: www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10novpgo.pdf.
7. Стаховська Н. Соціальне забезпечення чи захист. Предпринимательство, хозяйство и право. 2000. № 8. C. 52-57.
8. Хомра О. У., Т. Є. Русанова Соціальна безпека: виклики, загрози, критерії. Стратегічна панорама. № 1. 2004. C. 73-79.
9. Стойка А. Розвиток системи соціального захисту як основи стратегічного планування в соціальній сфер. URL: http://www.nbuv.gov. ua/portal/soc_gum/Dums/2010_1/10savpss.pdf.
10. Халецька А. А. Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика державного управління: монографія / А. А. Халецька. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 430 с.
11. Корнієнко С. Сутність та пріоритетні напрями державної політики України у сфері соціального захисту дітей-інвалідів на сучасному етапі. Вісник Національної академії державного управління. № 2. 2011. С. 275-283.
12. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с.
13. Погорілко В.Ф. Конституційне право України : [підручник]. К :Правова єдність, 2010. 428 с.
14. Яковлєва Г. Зміст поняття конституційного права людини на соціальний захист. Підприємство, господарство і право. 2017. № 2. С. 100- 104.
15. Кадомцева С.В. Экономические основы системы социальной защиты. М. : МЦНТИ, 1997. 248 с.
16. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. К. :Знання, 2005. 381 с.
17. Краснов Є.В. Захист прав у сфері соціального забезпечення: навч.- метод. посібник. Одеса: Фенікс, 2015. 118 с.
18. Карванський С. Практичний словник синонімів української мови. Львів: БаК, 2008. 512 с.
19. Бориченко К. В. «Право на соціальний захист», «права у сфері соціального забезпечення»: співвідношення понять. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2018. 191 с. С. 73-77.
Published
2020-12-25
How to Cite
О.В., В. (2020). СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Social Law , (4), 88-92. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/302
Section
Articles