ЗАСОБИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

  • Безусий В. В.
Keywords: means, social protection, civil servants, civil service, social legislation.

Abstract

In the article the types of social protection of civil servants are analyzed. The content and significance of each of them are studied. The essence of social protection of civil servants is described.

References

1. Академія наук України. Словник української мови у 20 томах. URL: https://bitly.su/WSg6Kh (дата звернення: 25.09. 2019)
2. Заяць Н. В. Сутнісна характеристика правових засобів у механізмі правового регулювання. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12.С. 202-205
3. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. К. :Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. К.: Атіка. 2001. 176 с
5. Харківська К. В. Роль правових засобів у забезпеченнісвободи комерційної діяльності. Економічна теорія та право. 2015. № 3 (22). С. 229-239.
6. Борисова В. І., Баранова Л. М.,Жилінкова І. В., Цивільне право України. К.: Юрінком Інтер, 2007. 480 с
7. Пашук Т. І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»/ЛНУ ім. І. Франка Л., 2006. 19 с.
8. Горемикіна Ю. В.Соціальний захист в україні : первинні та вториннісоціальні ризики людського розвитку.Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017.№ 2. С. 276-286
9. Топішко Н. П. Соціальні ризики як чинник регулювання системи соціального захисту населення Наукові записки. Серія “Економіка”. 2009. № 11. С. 401-411
10. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. К.: Знання, 2005. 615 с.
11. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. №52. С. 2693.
Published
2020-12-09
How to Cite
В. В., Б. (2020). ЗАСОБИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Social Law , (4), 11-15. Retrieved from https://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/287
Section
Articles