MECHANISM OF PROTECTION OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE STATE IN THE PUBLIC SPHERE

  • Vakulenko O.F.
Keywords: Key words: social protection, social function, state, public sphere, social legislation.

Abstract

In the article the specifics of the mechanism of protection of the social function of the state in the public sphere are analyzed. The list of elements of such mechanism is defined. The content and features of each of them are studied.

References

1. Муза О. В. Адміністративно-правовий механізм захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2014. № 6. С. 32-36
2. Назаров В. В. Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні. Форум права, 2009. № 1. С. 385-391
3. Шило С. М. Механізм захисту прав і свобод людини і громадянина як гарантія забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів внутрішніх справ. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013. № 22. С.269 -273
4. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996 р. № 30. Ст. 141.
5. Кодекс законів про працю: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50.
6. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 № 137/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. №34.С. 227.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. №51. С. 1122.
8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. №25. С. 131.
9. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. С. 19.
10. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV.Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. №40. С. 1530
11. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України 06.07.2005 № 2747-IV.Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. №35. С. 1358
12. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012. №9-10. С. 474.
13. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 № 1798-XII.Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 6. С. 56
14. Садикова Я. М. До питання про стандарти захисту прав людини та принципи здійснення судочинства. Механізми захисту прав людини в умовах євроінтеграції України, 2016. С. 103-105
15. Бонтлаб В. В. Право на судовий захист трудових прав: науково-теоретичний аспект. Підприємництво, господарство, право, 2018. № 9. С. 68-74
16. Бурак В. Я. Деякі аспекти реалізації працівниками права на страйк. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки, 2018. Вип. 7. С. 280-289
17. Ніколенко Л. М. Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання в умовах реформування законодавства. Економіка та право, 2017. № 2.С. 19-24
18. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.08.2017 № 2136-VIІІ. Відомості Верховної Ради України (ВВР).2017. № 35. С. 6.
19. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 20. С. 99.
20. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96. Офіційний вісник України. 2015. № 21. С. 201.
21. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667. Офіційний вісник України. 2015. № 73. С. 44.
22. Кобзар О.Ф. Правоохоронна діяльність: теоретико-правовий аналіз. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2017. № 3 (87). С. 8-15
23. Краснов Є. В. Особливості судового захисту прав у сфері соціального забезпечення. Актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення, 2015. С. 314-328
24. Барабаш О. О. Право людини на звернення за захистом своїх прав і свобод до ЄСПЛ. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право, 2019. № 1. С. 78-82
Published
2020-12-10
How to Cite
O.F., V. (2020). MECHANISM OF PROTECTION OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE STATE IN THE PUBLIC SPHERE. Social Law , (3), 40-48. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.03.08
Section
Articles