STAGES OF LEGAL REGULATION OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES IN UKRAINE SINCE 1991

  • Ostapenko YU.O.
Keywords: Keywords: evolution of law, labor rights, legal regulation, periodization, rulemaking, workers.

Abstract

The article is devoted to separation and conceptualization of the main stages of evolution of employees’ labour rights legal regulation in Ukraine from the moment of independence proclamation, that is, from the year of 1991. The author analyzes scientific researches of Ukrainian and foreign scientists in the labour law area, where they disclose the peculiarities of labour rights regulation during the relevant historical period. The article substantiates that from 1991 the legal regulation of employees’ labour rights developed in the context of the following evolution stages: a transitional phase of labour rights regulation (1991–1995); the transformation stage of labour rights legal regulation in the direction of labour law transformation (1996–2013); the stage of labour rights legal regulation in the process of an active development of the new labour legislation (from 2014 till present).

References

1. Ковальчук О.М., Хаврук В.О. Цінність права в соціологічному підході до праворозуміння. Часопис Київського університету права. 2012. № 2. С. 15–18.
2. Муж В.В. Юридичні засоби формування колективної правосвідомості: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2016. 205 с.
3. Гладкий В.В. Мінливість і занепад законодавства: постановка питання. Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14–15 вересня 2018 р.). Херсон: Вид-во «Гельветика», 2018. С. 5–10.
4. Дашутін І.В. Проблеми правового регулювання забезпечення законності у трудових відносинах: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2018. 382 с.
5. Рудницька О.П. Реформування трудового законодавства України про гарантійні виплати після проголошення незалежності України. Волинські історичні записки. 2008. Т. 1. С. 87–91
6. Сіроха Д.І. Нормотворчість органів державної влади у сфері праці. Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника. Харків: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2017. С. 268–271.
7. Журавель В.І. Співвідношення індивідуальних та колективних форм захисту трудових прав працівників: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2018. 430 с.
8. Потіха А.Л. Трудовий кодекс України прийнятий у першому читанні. Україна: події, факти, коментарі. 2015. № 22. С. 27–38.
9. Білик І.В. Новий трудовий кодекс України: переваги та недоліки. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.5. С. 208–214.
10. Величко Л.Ю. Сфера дії трудового права України в умовах євроінтеграції: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2018. 389 с.
Published
2020-12-24
How to Cite
YU.O., O. (2020). STAGES OF LEGAL REGULATION OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES IN UKRAINE SINCE 1991. Social Law , (3), 23-28. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.03.05
Section
Articles