ПРОБЛЕМИ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • Krivenko D.I.
Keywords: problem, mediation, way of resolving disputes, labor disputes, labor legislation.

Abstract

In the article the current state of mediation as a way to resolve labor disputes is analyzed. The list of problems of the specified subject is defined. Ways to solve them are formulated.

References

1. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості
Верховної Ради УРСР. 1971 р. Додаток до N 50
2. Середа О. Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового
спору. Право та інновації. 2017. № 2. С. 38–45.
3. Рекомендація Rec (2002) 10 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо
медіації в цивільних справах: Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 808 засіданні
заступників міністрів 18 вересня 2002 року. URL:
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2002_10_2002_09_18_1.pdf (дата звернення 01.10.2020
року)
4. Рекомендація № R (98) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо
медіації в сімейних справах: Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 616 засіданні
заступників міністрів 21 січня 1998 року. URL:
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_98_1_1998_01_21.pdf (дата звернення 01.10.2020 року)
5. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від
03.03.1998 № 137/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 34. ст.227
6. Про затвердження Положення про посередника: Наказ НСПП від 18.11.2008 № 133.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0133299-08#Text (дата звернення 01.02.2020 року)
7. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV.
Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. ст.492
8. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII. Відомості
Верховної Ради України. 1993. № 36. ст.361
9. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в
Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10.05.2006 №
361/2006. Офіційний вісник України. 2006 р. № 19. стор. 23. стаття 1376. код акта 36232/2006
10. Про затвердження Положення про надання безоплатної первинної правової допомоги в
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України: Наказ
Адміністрації Держспецзв’язку від 04.05.2016 № 320. Офіційний вісник України. 2016 р. № 44.
стор. 93. стаття 1633. код акта 82068/2016
11. Про медіацію: Проект Закону України від 26.06.2013 № 2425а. URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47637 (дата звернення 01.02.2021 року)
12. Про медіацію: Проект Закону України від 17.12.2015 №3665. URL:
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата звернення 01.02.2021 року)
13. Про медіацію: Проект Закону України від 29.12.2015 №3665-1. URL:
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57620 (дата звернення 01.02.2021 року)
14. Про діяльність в сфері медіації: Проект Закону України від 05.07.2019 № 10425. URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66139 (дата звернення 01.02.2021 року)
15. Про медіацію: Проект Закону України від 19.05.2020 №3504. URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення 01.02.2021 року)
16. Гресь Н.М. Критерії медіабельності індивідуальних трудових спорів. Електронне
наукове фахове видання «Приватне та публічне право». 2020. №2. С. 37-41
17. Середа О. Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового
спору. Право та інновації. 2017. № 2. С. 38–45.
18. Шумило М. М. Медіація як інструмент вирішення трудових спорів: невичерпний ресурс
для розвантаження судової системи: веб-ресурс «Судова влада». URL:
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/887444/ (дата звернення 01.02.2021 року)
Published
2020-05-13
How to Cite
D.I., K. (2020). ПРОБЛЕМИ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Social Law , (2), 97-105. Retrieved from http://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/384
Section
Articles