TYPES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL RELATIONS IN THE FIELD FUNCTIONING OF COURTS IN CIVIL JUDICIARY

  • Frolova I.V.
Keywords: Key words: types, administrative-legal relations, courts, civil proceedings, administrative legislation.

Abstract

In the article the types of administrative and legal relations in the field of functioning of courts in
civil proceedings are analyzed. The author's list of types of such relations is given. The content and
essence of each of them are described.

References

1. Панова.О.О. Зміст адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної
безпеки. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 2. С.144-146
2. Кліменко Ю. Ю. Поняття та особливості правових відносин, що виникають у сфері
адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері праці. Актуальні проблеми права:
теорія і практика, 2018. № 1 (35). С. 189-195
3. Галунько В. В. Адміністративно-правові відносини: алгоритм дослідження суспільних
відносин. Наукові записки Кіровоградського державного університету, 2017. № 1. С. 4-11
4. Баклан О. В. Про поняття, рiзновиди та структуру адмiнiстративно-правових вiдносин.
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, 2018. №
14. С. 95-102
5. Шевченко Е. О. Визначення поняття адміністративно-правових відносин з урахуванням
пріоритетного значення та ролі в них суб’єкта адміністративного права (наприкладі
адміністративного суду). Форум права, 2011. № 1.С. 1116–1122
6. Наконечна Г. Я. Охоронні адміністративно-правові відносини за участю судів. Науковий
вісник Ужгородського національного університету, 2014. № 26. С. 155-158
7. Мащук В. Ю. Адміністративні правовідносини в діяльності судів загальної юрисдикції.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2014. № 1. С.
212-220
8. Педан А. І. Адміністративно-правові відносини у сфері виконавчого провадження в
Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07 - адміністративне
право і процес;фінансове право; інформаційне право/Науково-дослідницький інститут публічного
права К., 2019. 19 с.
9. Ул’яновська О. В. Державно-службові відносини в системі судоустрою: теоретичні
питання. Право і суспільство, 2014. № 4.С. 56-61
10. Жуков С. В. Шляхи вдосконалення адміністративно-правового забезпечення
доброчесності суддів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 2019. № 1. С. 122-124
11. Прошутя І. Д. Адміністративно-правові відносини у сфері функціонування місцевих
загальних судів в Україні. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ,
2014. № 3 (66). С. 162–173
12. Макаровець А. М. Адміністративно-правовий статус апарату суду в Україні: дис. …
канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Суми, 2018. 216 с
13. Іванищук А. А. Адміністративно-правове забезпечення судової влади в Україні: дис. …
докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2017. 466 с
14. Салім В. В. Поняття і зміст адміністративно-правового статусу господарських судів.
Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»,
2017. № 4. С. 128-137
15. Запорожець М. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних
судів України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07 - теорія
управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право/НУВС. Х.,
2004. 20 с.
Published
2020-12-10
How to Cite
I.V., F. (2020). TYPES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL RELATIONS IN THE FIELD FUNCTIONING OF COURTS IN CIVIL JUDICIARY. Social Law , (2), 130-137. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.23
Section
Articles