PECULIARITIES OF SERVICE IN LOCAL BODIES MUNICIPALITY

  • Melnik P.V.
Keywords: Key words: officials of local self-government bodies, dismissal, labor relations.

Abstract

The article is devoted to the study of the peculiarities of service in officials of local governments.
The current legislation, drafts of the Labor Code and drafts of relevant legislation in this area are
analyzed. Approaches to regulating the work of local government officials are identified. The main
elements of the actual composition of labor relations of local government officials are highlighted.

References

1. Махонин В.М. Советская государственная служба. М., 1966.
2. Бедний О. Публічно-службові відносини як складова предмету адміністративного права.
Публічне право. 2016. № 4. С. 90-95.
3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7.06.2001 року №
2493-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 33. Ст. 175.
4. Трудове право України: Підручник для ВНЗ. 5-те вид., перероб. і доп. Затверджено МОН/
Болотіна Н.Б. К., 2008. 860 с.
5. Андронова В.А. Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових
відносин. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 57. С. 268-275.
6. Бойко М.Д. Трудове право України: навч. посіб. /М. Д. Бойко. К.: Атіка, 2008. 316 с.
7. Неумивайченко Н.М. Особливості виникнення, зміни та припинення трудових
правовідносин державних службовців: автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.05. Харків, 2002. Нац. юрид.
акад. України ім. Я. Мудрого. Х., 2002. 20 с.
8. Глозман В. А. Трудовой договор в условиях научно-технического прогресса. Минск: Издво Белорусского ун-та, 1978. 183 с.
9. Андрушко А.В. Окремі аспекти правового регулювання праці старост об’єднаних
територіальних громад. Університетські наукові записки. 2018. № 3-4. С.177-190.
10.О порядке оплаты временного заместительства: Разъяснение Государственного комитета
Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Секретариата Всесоюзного
Центрального Совета профессиональных союзов от 29.12.1965 г. No 30/39. Верховна Рада України.
Законодавство України. URL: https://goo.gl/ET3fe2.
11.Міщук М.О. Реформування трудового законодавства в частині укладення трудового
договору: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Х., 2008. 21 с.
12.Сільченко С.О. Строковий трудовий договір: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05.
Х., 2001. 21 с.
13.Чернобай А., Кваша В. Проблеми визначення правового статусу виконуючого обов’язки
як суб’єкта трудових правовідносин. Вісник Національної академії прокуратури України. 2010. №
3. С. 87–92.
14.Гусаров С.М. Тимчасове виконання обов’язків керівника державного органу, установи,
підприємства: проблеми удосконалення законодавства. Вісник Національної академії правових
наук України. 2016. № 4 (87). С. 152–160
Published
2020-12-10
How to Cite
P.V., M. (2020). PECULIARITIES OF SERVICE IN LOCAL BODIES MUNICIPALITY. Social Law , (2), 105-109. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.19
Section
Articles