THEORETICAL PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF ENSURING THE RIGHTS OF A PATIENT IN PSYCHIATRIC INSTITUTION AND WAYS TO SOLVE THEM

  • Gvozdik S.P.
Keywords: Key words: problems, administrative and legal regulation, administrative legislation, patient of a psychiatric institution, provision of rights

Abstract

In the article the theoretical problems of administrative and legal regulation of ensuring the rights
of patients of a psychiatric institution are analyzed. The content and essence of each of these problems
are revealed. The directions of the decision of such problems are formulated

References

1. Державна служба статистики України. Заклади охорони здоров’я та захворюваність
населення України у 2017 році. URL: https: cutt.ly/gg8lm1H (Дата звернення: 16.11.2020)
2. University of Kent. Мapping & understanding exclusion in Europe. URL: https:
cutt.ly/Gg8lH9g (Дата звернення: 16.11.2020)
3. Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до
2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1018-р. Офіційний вісник
України. 2018. №16. С. 65.
4. Стулов О. О. Проблеми забезпечення законності при наданні психіатричної допомоги
засудженим до позбавлення волі. Держава та регіони, 2013. № 3. С. 97-100.
5. Чернушенко Д. А. Стандарти ООН щодо забезпечення прав користувачів психіатричної
допомоги. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2013. № 3. С. 173-181
6. Державний експертний центр МОЗ України, Асоціація психіатрів України. Організація
служб охорони психічного здоров'я клінічна настанова, заснована на доказах, 2017. URL: https:
cutt.ly/Og8zs18 (Дата звернення: 16.11.2020)
7. Казмірчук А. П., Іванцова Г. В., Льовків І. М. Організація надання медичної допомоги
військовослужбовцям з психічними розладами під час антитерористичної операції на Сході
України. Військова медицина України, 2017. № 1. С. 18-23
8. М’ю Клайв, Гнатовський М. Забезпечення належної якості лікування та догляду за
пацієнтами в закладах охорони психічного здоров’я в Україні: порадник для спеціалістів, що
базується на стандартах прав людини. К.: «К.І.С.», 2019. 75 с.
9. Вислоцька Т. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці в Україні: дис. … канд. юрид.
наук: спец. 12.00.08. Львів, 2017. 275 с.
10. Негодченко О. В. Медична та лікарська таємниці, як гаранти інформаційної
приватності. Право і суспільство,2013. № 2. С. 41-48
11. Сенюта І. Я., Клапатий Д. Й. Психіатрична допомога: механізми забезпечення прав
пацієнтів та їхніх законних представників в Україні. Л.: «Медицина і право», 2013. 43 с.
12. Берш А. Я. Примуові заходи медичного характеру: правова природа та види: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право ОНЮА. О., 2017. 23 с.
13. Коляденко Н. В. Обґрунтування та розробка системи медико-соціальної реабілітації
дітей із порушеннями психічного здоров’я: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.
наук: 14.02.03 – соціальна медицина/НМУ ім. О. О. Богомольця МОЗ України. К., 2009. 22 с.
14. Данильян О. Г. Теоретико-методологічні проблеми захисту прав людини в сучасному
суспільстві. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2013. № 3. С. 84–91
15. Опольська Н. М. Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі.
Підприємництво, господарство і право, 2019. № 4. С. 191-195
16. Семенова А. В. Юридична природа права на охорону здоров’я. Публічне право, 2014.
№ 4 (16). С. 145-149
17. Фоміна, Т. Г. Процесуальна характеристика запобіжних заходів, що обираються до
особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру.
Право і безпека, 2017. № 2 (65). С. 101-107
Published
2020-12-10
How to Cite
S.P., G. (2020). THEORETICAL PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF ENSURING THE RIGHTS OF A PATIENT IN PSYCHIATRIC INSTITUTION AND WAYS TO SOLVE THEM. Social Law , (2), 76-84. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.14
Section
Articles