PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF THE ENGLISH SECURITY DOCTRINE LEGAL RELATIONS FOR PICKETING

  • Babenko O.V.
Keywords: Key words: rule of law, picketing, regulation of organization and holding of pickets in England, principle of law, protection of labor relations

Abstract

The article considers the preconditions for the formation of the English doctrine of protection of
the legal relationship for picketing. The main definitions and theoretical and methodological approaches
that characterize the principle of the rule of law are considered. The author emphasizes the importance of
the peculiarities of the protective employment relationship for picketing in England due to the specifics of the judicial system of England. In particular, in England there is no clear legislative regulation of a
number of important issues in the field of justice. The implementation of the protective employment
relationship during the picket includes the direct implementation of the law aimed at ensuring that the
offender suffers adverse consequences of his wrongful conduct.

References

1. Дайси А. В. Основы государственного права Англии Москва: Типография Товарищиства
И.Д. Сытина, 1905. 658 с.
2. Нестерович В. Ф. Зарубіжний досвід конституційно-правового регулювання проведення
мирних зібрань громадян. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ. 2015. № 3. С. 55-63
3. Швець Н. М. Право на страйк та умови його реалізації: Монографія. Х.: Право, 2009.
228с.
4. Єремєєва І. А. Проблеми законодавчого обмеження страйкової активності тред-юніонів у
правління консервативного кабінету М. Тетчер (1979–1980 рр.). Гуманітарний журнал. 2009. № 1–
2. С. 77-83
5. Аналітична записка зарубіжного законодавства щодо масових заходів: Центр досліджень
соціальних комунікацій НБУВ. URL: http: nbuviap.gov.ua/images/nub/an1.pdf (дата звернення
30.05.2020 року)
6. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості
Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 39.
7. Булда, О. А. Європейський досвід захисту права на свободу мирних зібрань. Науковий
часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні
науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. Київ : Вид-во
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 21. С. 79-83.
8. Public Order Act 1986. URL: http: legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents (дата звернення
30.03.2020 року)
9. Кобрусєва Є. А. Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина
на мирні зібрання [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07; Класич. приват. ун-т. Запоріжжя,
2015. 239 с.
10. Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань у державах – членах Європейського
Союзу. Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал]. Ін-т держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.].
Київ, 2016. Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. C. 358-362.
11. Public Order Act 1936. URL: http: legislation.gov.uk/ukpga/Edw8and1Geo6/1/6/contents (дата
звернення 30.03.2020 року)
12. Criminal Justice and Public Order Act 1994. URL: http:
legislation.gov.uk/ukpga/1994/33/contents (дата звернення 30.03.2020 року)
13. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від
03.03.1998 № 137/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998 р. № 34. стаття 227
14. Вавженчук С. Я. Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників
в умовах ринкової економіки. Дис. д-ра юрид. наук: 12.00.05, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
Київ, 2014.300 с.
Published
2020-12-10
How to Cite
O.V., B. (2020). PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF THE ENGLISH SECURITY DOCTRINE LEGAL RELATIONS FOR PICKETING. Social Law , (2), 71-76. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.02.13
Section
Articles