МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Єгорова-Луценко Т.П.
Keywords: legal mechanism, protection of rights, labor rights, employee, agriculture.

Abstract

In the article the essence of the mechanism of protection of labor rights of agricultural workers is analyzed. The specifics of this legal phenomenon are studied. The elements of the mechanism of protection of labor rights of agricultural workers are determined and their content is characterized.

References

1. Бернада Є. В. Способи захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів, які спрямовані на відновлення становища, що існувало до порушення права. Часопис Київського університету права, 2017. № 4. С. 148-153
2. Сульженко Ю. А. Механізм захисту економічних прав та свобод людини ігромадянина в україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2011. № 4 (7). С. 71-76
3. Бурак В. Я. Механізм правового захисту трудових прав працівників. Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції. Х.: Право, 2012. С. 104-111.
4. Горденюк А.О. Проблема правового забезпечення захисту трудових прав працівників. Форум права. 2016. № 1. С. 55–59
5. Лагутіна І.В. Юридичний механізм забезпечення особистих немайнових трудових прав працівників: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2015. 39 c.
6. Андріїв В. М. Система трудових прав працівників та механізм їх забезпечення:автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»/ Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2012. 42 c.
7. Пайда Ю. Ю. Визначення юридичних гарантій як елемент захисту прав людини. Науковий вісник публічного та приватного права, 2018. № 2. С. 50-54
8. Мартинов П. М. Механізм правового регулювання захисту трудових прав працівників. Форум права, 2010. № 2. С. 283-288
9. Любчик О. А. Процесуальні аспекти судового захисту трудових прав. Європейські перспективи, 2012.№ 3(3). С. 120-125
10. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96. Офіційний вісник України. 2015. № 21. С. 201.
11. Про утворення Національної служби посередництва і примирення: Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258/98. Офіційний вісник України. 1998. № 46. С. 13.
12. Вакарюк Л. В. Чинники, що забезпечують правовий режим у трудовому праві України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 2018. № 29(68). С. 48-52
13. Шило С. М. Механізм захисту прав і свобод людини і громадянина як гарантія забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів внутрішніх справ. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013. № 22. С. 269–273.
14. Дуравкіна Н. І. Правове регулювання юридичної відповідальності суб’єктів трудового права в умовах ринкової економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення/СНУ ім. В. Даля. Л., 2011. 19 с.

Published
2020-12-11
How to Cite
Т.П., Є.-Л. (2020). МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Social Law , (4), 43-49. Retrieved from http://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/294
Section
Articles