ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УГОДОЮ СТОРІН

  • Зеленський В.М.
Keywords: the parties’ mutual consent, termination of labour legal relationship, initiator, agreement, declaration of will

Abstract

 

The article focuses on outlining those questions that disclose the peculiarities of terminating labour legal relationship by the parties’ mutual consent. The special features of applying the “parties’ mutual consent” base have been determined. The issue is raised whether it is essential for this reason who is the initiator of these relations termination.

References

1. Прощина О. С. Правове регулювання припинення та розірвання трудових правовідносин з надомними працівниками. Європейські перспективи. 2012. № 2. Ч. 2. С. 170-175.
2. Тиха А. П. Правове регулювання змін трудового договору: дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2017. 234 с.
3. Трудове право України: підруч. / за загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 472 c.
4. Шишлюк В. Р. Правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторін за законодавством України та Республіки Польща. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 8. С. 117-123.
5. Грекова М. М. Угода сторін як підстава припинення трудового договору: проблеми правового регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2012. Вип. 19. Том 3. С.14-17.
6. Вареник О. С. Правове регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством України: автореф. дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2018. 21 с.
7. Коваленко О. О. Щодо співвідношення волі та волевиявлення сторін при припиненні трудового договору за взаємною угодою (п. 1 ст. 36 КЗпП). Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Право. 2008. Вип. 10. С. 47–50.
8. Андронова В. А. Юридичні факти у трудовому праві України: монографія. Одесса, 2014. 197 с.
9. Трудовое право и научно-технический прогресс / под ред. С.А. Иванова. Москва: Наука, 1974. 463 с.
10. Егоров В. И., Харитонова М. В. Трудовой договор: учебное пособие. 2-изд., перераб. и доп.. Москва: КноРус, 2009. 464 с.
11. Гончаренко В. С. Прекращение трудового договору. Проблеми законності: зб. наук. пр. Харків, 2001. Вип. 51. С. 73-83.
12. Сімутіна Я. В. Правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторін та за ініціативою працівника: окремі проблеми. Держава і право. 2014. № 65. С. 159-167.
13. Про практику розгляду судами трудових спорів: постанова Пленуму Верховного суду України № 9 від 6 листопада 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92?find=1&text=%EF%F0%E8%EF% E8%ED%E5%ED%ED%FF+%E7%E0+%F3%E3%EE%E4%EE%FE+%F1%F2%EE%F0%B3%ED#w11(дата звернення: 21.12.2019)
14. Герман К. Ю. Свобода трудового договору як принцип трудового права: диc. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2018. 238 с.
15. Коваленко О. О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2015. 447 с.
16. Сидоренко А. С., Микитенко Д. О., Чирвон О. С. Проблемні питання припинення трудового договору за угодою сторін. Молодий вчений. 2018. № 10 (62). С. 679-683.
17. Летич І. Увольнение по соглашению сторон и по собственному желанию: различия: офіційний веб-сайт ASTERS. Праця і Закон. Березень, 2013. С. 10-13. URL: https://www.asterslaw.com/ru/press_center/publications/ termination_of_employment_upon_the_agreement_of_the_parties_and_upon_the_employees_initiative_the_differences/ (дата звернення: 21.12.2019)
18. Лєнко Б. М. Ознаки підстав розірвання трудового договору. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2016. № 3. С. 173-182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2016_3_19 (дата звернення: 21.12.2019)
19. Прогонюк Л. Ю. Особливості припинення трудового договору за п. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2013. 20 c.
20. Гробова А. А. Особливості вирішення трудових спорів про поновлення на роботі, пов’язаних з розірванням трудового договору з ініціативи працівника. Митна справа. 2013. № 6 (90). Ч. 2. Кн. 2. С. 395 – 401.
21. Мельничук О. А., Мельничук О. Ф. Трудове право України: навч. посіб. Вінниця: Едельвейс і К, 2009. 328 c.
22. Коваленко О. О. Філософсько-правовий аспект волі як чинника, що обумовлює поведінку суб’єкта трудового права. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди «Право». Харків, 2011. Вип. 17. С. 53–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2011_17_9 (дата звернення: 21.12.2019)
23. Коваленко О. О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладенні, зміні та припинені трудового договору: автореф. дис. ... док-ра. юрид. наук.: 12.00.05. Київ, 2015. 39 с.
24. Кохан Н. Окремі аспекти припинення трудових відносин згідно з п.1 ст. 36 КЗпП України та ст. 38 КЗпП України. Юридична Україна. 2016. № 9-10 (165-166). С. 66-71.
25. Прудивус О. В. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характеру: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2003. 226 с.
26. Про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу: Постанова Верховного суду України від 26.10.2016 № 6-1395цс16. URL: https://oda.court.gov.ua/sud1590/pravovipoziciivsu/6-1395cs16 (дата звернення: 21.12.2019)
Published
2020-12-10
How to Cite
В.М., З. (2020). ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УГОДОЮ СТОРІН. Social Law , (4), 22-28. Retrieved from http://soclaw.com.ua/index.php/journal/article/view/289
Section
Articles