Social services as a part of the form of social security for workers in education in Ukraine

  • L. Chepova
Keywords: social services, employees in the area of education, decentralization, social security, difficult life circumstances

Abstract

Article is devoted to research terms «social services» for employees in the area of education in Ukraine and analyses of different approaches to their interpretation. Detected the importance of reforming this system. Introduced proposals to improve existing laws and the necessity of decentralization «social services» system for employees in the area of education in Ukraine. The Ukranian government should pass the rules to regulate the system of social services for people who work in the field of education in Ukraine.

References

1. Про соціальні послуги: Закон України в ред. від 07.01.2019 року; Електронний режим, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Кодекс законів про працю України в ред. від 25.09.2019 року Електронний режим,
режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
3. Про охорону праці: Закон України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668) від 20.01.2018 р. Електронний ресурс, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
4. Указ Президента України Про Національну доктрину розвитку освіти від 17.04.2002 року Електронний ресурс, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
5. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 року №1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» // Електронний ресурс, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
6. Близнюк В.В., Соціальна політика України в контексті інтеграції до Європейського Союзу/ Близнюк В.В //Електронний ресурс, режим доступу: http://eip.org.ua/docs/EP_02_3_58_uk.pdf
7. Мусієнко І.І. Освіта і безпека: до проблеми реалізації національних інтересів у сфері освіти / Мусієнко І.І. //, [Електронний ресурс], режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2012_39_14
8. Петрик Л.О. Система державних гарантій науково-педагогічних працівників: сутність і шляхи удосконалення / О. Л. Петрик. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2014. - № 12. - Електронний ресурс, режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2014_12_15
9. Помінова І.І.Соціальна відповідальність освіти в умовах інтелектуалізації економіки/.Помінова І.І.// Електронний ресурс, режим доступу: https://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-413/economic-theory-and-history-413/20616-413-0348
10. Шевчук П. І. Соціальна політика: 2-е вид / П. І. Шевчук. — Львів: Світ, 2005. — 400 с.
11. Холостова, Е.И. Глоссарий социальной работы / Е.И. Холостова. - М.: Изд-во «Дашков и К», 2007. – 220 с
12. Онуфрик Маріанна: Реформа десятиріччя, 7 ключових нововведень закону про соцпослуги.// Електронний ресурс, режим доступу: https://life.pravda.com.ua/columns/2019/05/13/236845/
13. Дубич К.В. Сучасна система надання соціальних послуг України// Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток», випуск № 3, 2015 р., [Електронний ресурс] , режим доступу:
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=821
14. Іляш О.О. Щодо перспективних напрямів підвищення якості соціальних послуг в Україні. Аналітична доповідь : [Електронний ресурс] / О.О. Іляш // Нац. ін-т стратег. досліджень : веб-сайт. - 2014. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/763.
15. Бєлєвцова Я. С. Механізм підвищення якості соціальних послуг на рівні місцевих органів влади : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 / Я. С. Бєлєвцова. – Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х., [б. в.], 2011. – 20 с.
16. Нечосіна О.О.: Функціонування системи соціальних послуг в Україні, короткий опис:аналітична доповідь, Київ, 2019 [Електронний ресурс] , режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/510/3
Published
2019-11-06
How to Cite
Chepova, L. (2019). Social services as a part of the form of social security for workers in education in Ukraine. Social Law , (3), 160-164. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.29
Section
Articles