Reasons and conditions of material responsibility of workers

  • D. Svetovenko
Keywords: material responsibility in labour law, disciplinary financial violation of the law; direct actual damage ; conditions of the material responsibility

Abstract

The main problems of grounds of liability for breakage of an employee according to the norms of labor law have been analyzed, the ground and list of conditions of the material responsibility were explicitly selected and the ways of improvement of their legislative regulation were proposed.

References

1. Коротка О.М. Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки: дисертація канд. юрид. наук:12.00.05. Національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2003. 215 с.
2. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР від 10.12.1971 р. // Відомості Верхової̈ Ради УРСР. 1971. Додат. до № 50.
3. Мироненко В.П. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві. Юридична наука. 2012. С.52-58.
4. Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності / Правова позиція. 2016. № 1. С. 83–87.
5. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2005. 452 с.
6. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985. 120 с.
7. Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю: постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України від 11.12.2015 р, № 12 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012740-15.
8. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками : постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 р. No 14 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0014700-92
9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-II // Верховна Рада України. [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
10. Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю» від 01.09.2015 926 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/VRR00189
11. Трудовий кодекс Литовської Республики від 04.06.2002г. № IX-926 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ ELECTRONIC/63971/101510/F2026843503/LTU63971%20RUS.pdf .
Published
2019-11-06
How to Cite
Svetovenko, D. (2019). Reasons and conditions of material responsibility of workers. Social Law , (3), 142-146. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.25
Section
Articles