Tendencies of further legal regulation of labor discipline in Ukraine

  • S. Oliynyk
Keywords: legal regulation, labor discipline, labor, tendencies of further development, discipline of labor.

Abstract

In the article the specific prospects of further development of legal regulation of labor discipline in Ukraine are analyzed. The list of tendencies of further development of legal regulation of labor discipline in Ukraine is presented. The essence and content of each of them have been clarified. The characteristics of their relationship are characterized.

References

1. Білодід І.К., Бурячок А.А. та ін. Словник української мови. В 11 томах. Том 10. К. : Наук. думка, 1979. 658 с.
2. Форманюк В. В. Правові засоби забезпечення трудової дисципліни : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05.; кер. роботи Г. І. Чанишева; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". Одеса, 2011. 20 с.
3. Кутоманов Д. Є. Шляхи вдосконалення правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. 2014. Вип. 2. С. 281-285.
4. Семикіна М.В., Іщенко Н.А., Родіонова М.О. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії. Монографія. Кіровоград: КОД, 2009. 200 с.
5. Трудове право :[підруч.]. В.В.Жернаков, С.М.Прилипко, О.М.Ярошенко та ін.;за ред.В.В.Жернакова. Х.:Право,2012. 496 с.
6. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом. М. : ИНФРА-М, 2005. 304 с.
7. Игнатьев Д.В. О материальном стимулировании трудовой активности работников сельского хозяйства. Правовые проблемы повышения трудовой активности на современном этапе. Куйбышев, 1995. 102 с.
8. Дей М.О. Правове регулювання засобів стимулювання праці в умовах ринкової економіки: теоретичний аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.0.05. X., 2005. 212 с.
9. Гончаров В. В. Руководство для высше¬го управленческого персонала. Т. 2. М. : Наука, 1997. 482 с.
10. Топчеєва Ю. В. Умови забезпечення трудової дисципліни на підприємстві, установі, організації. Форум права. 2012. № 3. С. 753-759.
11. Войно-Данчишина О. Л. Система мотивации персонала: правовая регламентация. Форум права. 2011. № 4. С. 92–96.
12. Голобородько В.О. Внутрішній трудовий розпорядок: поєднання централізованого та локального павового регулювання. Держава і право. 2011. Вип. 51. С. 368-372.
13. Пилипенко П.Д. Трудове право України: навч. посіб. К.: Істина, 2005. 425 с.
14. Фахрутдинова Т.М. Внутренний трудовой распорядок организации (правовые вопросы): автореферат дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Томск, 2006. 32 с.
15. Пилипенко Ю.П. Локальне правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Вісник Львівського університету. Серія: Юридична. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. Вип. 46. С. 144-151.
16. Кондратьев Р И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений: моногр. Львов: Изд-во Львов, ун-та, 1977. 151 с.
17. Гончаров Г.Ю. Правове регулювання дисципліни праці в сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. М-во внутр. Справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. Дніпропетровськ, 2015. 187 с.
Published
2019-11-06
How to Cite
Oliynyk , S. (2019). Tendencies of further legal regulation of labor discipline in Ukraine. Social Law , (3), 131-136. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.23
Section
Articles