The concepts of the legal status of financial institution employees in Ukraine

  • О. Kyrizliev
Keywords: legal status, employee, financial institutions, labor rights, labor activity.

Abstract

The essence of the legal status of employees of financial institutions in Ukraine is analyzed in the article. Scientific approaches to the definition of approximate legal phenomena are presented. The content and specifics of this term have been clarified. The author's concept of legal status of employees of financial institutions in Ukraine is formulated.

References

1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-III Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 1. ст. 1
2. Юридический энциклопедический словарь гл. ред. А. Я. Сухарева. [2-е изд., доп.]. М.: Сов. энцикл., 1987. 527 с.
3. Великий тлумачник словник сучасної української мови(з дод. і допов.) Укладач та гол. Редактор В.Т. Бусел К.; Ірпінь: ВТФ«Перун». 2005. 1728 с.
4. Шульгач Н. М. Поняття та зміст правового статусу судді Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2012. Вип. 8. С. 23-25. Режим доступу: http: nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2012_8_8
5. Комаров С. А. Общая теория государства и права: курс лекций М. : РАГС, 1996. 312 с.
6. Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и социальная действительность Конституция СССР и правовое положение личности. М., 1979. С. 50-62.
7. Теория государства и права: курс лекций под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. М. : Юристъ, 1997. 672 с.
8. Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. Том 1: Государство Отв. ред. М.Н. Марченко. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010. 568 с.
9. Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. 415с.
10. Черемухина Ю.А. Административно-правовой статус несовершеннолетних как объекта административной опеки: Монография: Воронежский филиал Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. 376с.
11. Калашник М. В. Чітке визначення правового статусу працівників міліції та підрозділів системи МВС головна підвалина реформування органів внутрішніх справ Право і Безпека. 2011. № 5. С. 57-62. Режим доступу: http: nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2011_5_14
12. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 664 с.
13. Макарчук В.В. Поняття «правовий статус особи» в теоретично-правовій літературі. Право.ua. 2015. № 3. С. 18-22
14. Киризлиев О.Ф. Составляющие элементы правового статуса работников финансовых учреждений в Украине. Право и закон (Республика Кыргызстан). 2018. № 4. С. 99-108
15. Киризлієв О.Ф. Поняття правового статусу працівників фінансових установ в Україні. Соціальне право. 2019. № 3. С. 62-69
16. Котюк В. О. Теорія права: курс лекцій : навч. посібник [для юрид. фак. вузів]. К. : Вентурі, 1996. 208 с.
17. Алексеев С.С. Государство и право X. : БЕК, 1993. 223с.
18. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 №25 Офіційний вісник України. 2003 р. № 34. стор. 66
19. Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 №1590 Офіційний вісник України. 2004 р. № 31. стор. 231
20. Про затвердження Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 № 183 Офіційний вісник України. 2004 р. № 5. стор. 93
21. Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах: Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Офіційний вісник України. 2014 р. № 63. стор. 468
22. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971. Додаток до N 50
Published
2019-11-06
How to Cite
KyrizlievО. (2019). The concepts of the legal status of financial institution employees in Ukraine. Social Law , (3), 107-112. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.19
Section
Articles