The concept of mediation as a method for settlement of labor disputes

  • D. Krivenko
Keywords: mediation, labor disputes, method of conflict resolution, labor conflict, employee, defense.

Abstract

The essence of mediation as a way of resolving labor disputes is analyzed in the article. The content and meaning of this legal category are disclosed. It is characterized by its legal nature. Scientific approaches to the interpretation of mediation as a way of resolving labor disputes are presented. The author's concept of mediation as a way of resolving labor disputes is formulated

References

1. Рєзнікова В. В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: Київський університет, 2012. № 90. С. 10-15.
2. Фокіна Т. Альтернативні методи врегулювання трудових спорів. Бюлетень Національної служби посередництва й примирення. 2012. № 5-6. С. 14-18.
3. Гончарова Г. С. Мирова угода та медіація: загальні риси та відмінності між ними. Правота інновації. 2013. № 4.С. 126-136.
4. Подковенко Т. Фігун Н. Інститут медіації у механізмі вирішення правових спорів: основні ідеї та принципи. Актуальні проблеми правознавства, 2017. № 3(11). С. 36-40.
5. Поліщук М. Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2014. № 65. С. 134-139
6. Мазаракі Н. Медіація в Україні: проблеми теорії та практики. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 1. С. 92–100
7. Белінська О.В. Медіація – альтернативне вирішення спорів. «Вісник Вищої ради юстиції», 2011. № 1(5). С. 158-173
8. Іншин М.І. Захист трудових прав працівників в сучасних умовах. Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. Київ : Київський університет, 2016. Т. 2. С. 179-182.
9. Бурак В. Я., Кулачок-Тітова Л. В., Пилипенко П. Д. Альтернативні способи вирішення трудових спорів. Хм.: ХУУП, 2015. 172 с.
10. Сокол М. В. Порядок вирішення колективних трудових спорів і конфліктів в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. К., 2010. 20 с
Published
2019-11-06
How to Cite
Krivenko, D. (2019). The concept of mediation as a method for settlement of labor disputes. Social Law , (3), 102-106. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.18
Section
Articles