Tendencies of further development of social legislation system in Ukraine

  • Oleg Saynetsky
Keywords: trends, legal regulation, systematization, social legislation, social law.

Abstract

In the article the specifics of prospects for further development of systematization of social legislation in Ukraine are analyzed. The list of tendencies of further development of systematization of social legislation in Ukraine is formulated. The content and meaning of each of them are disclosed.

References

1. Соціальний кодекс України: Проект Закону України №2311 від 15.02.2013. URL: http: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2311&skl=8 (дата звернення 06.03.2020 року)
2. Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий): Міжнародний документ від 06.11.1990 № ETS N 139. URL: https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_651 (дата звернення 06.03.2020 року)
3. Дейнега М. А., Обозна С.О. Перспективи систематизації законодавства України про соціальне забезпечення. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 197. Ч. 3. С.170-174
4. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 № 1788-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992 р. № 3. стаття 10
5. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003 р. № 49. стаття 376
6. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003 р. № 47. стаття 372
7. Гуменюк І. О. Особливості кодифікації пенсійного законодавства України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 5. С. 70-73
8. Пенсійний кодекс України: Проект Закону України №4290 від 16.07.2014. URL: http: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51712 (дата звернення 06.03.2020 року)
9. Пацурія Н. До питання про кодифікацію страхового законодавства. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 6. С. 133-143
10. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 46-47. ст.403
11. Страховий кодекс України: Проект Закону України №7345 від 11.04.2005. URL: http: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7345&skl=5 (дата звернення 06.03.2020 року)
12. Новосельська І., Руше М. Кодифікація законодавства України із соціального забезпечення. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 7. С. 43-45
13. Москаленко О. В. Основні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах ринкової економіки : монографія. Х. : Юрайт, 2012. 400 с.
14. Москаленко О. В. Перспективи кодифікації законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2013. № 26. С. 393-400
15. Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. Відомості Верховної Ради. 2019. № 18. ст.73
16. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від 01.06.2000 № 1768-III. Відомості Верховної Ради України. 2000 р. № 35. стаття 290
17. Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю: Закон України від 16.11.2000 № 2109-III. Відомості Верховної Ради України. 2001 р. № 1. стаття 2
18. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю: Закон України від 18.05.2004 № 1727-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004 р. №33-34. стор. 1354. стаття 404
19. Коваль О. П. Удосконалення функціонування соціальної сфери України: економіко-адміністративний аспект. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 4. С. 188-196
20. Чутчева О.Г. Правовое регулирование социальной защиты граждан Украины: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Восточноукраинский нац. ун-т. Луганск, 2003. 179 c.
21. Нижник Н. Р., Гуменюк І.О. Перспективи кодифікації українського законодавства про соціальне забезпечення. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2013. № 2. С. 87-91
22. Болотіна Н.Б. Законодавство України в сфері соціального захисту населення та перспективи його розвитку. Соціальне законодавство України: теоретичні і практичні проблеми розвитку: матер. наук.-практ. Семінару (м. Київ, 23 березня 2005 р.) За ред. Н.Б. Болотіної. К.: КЮІ МВС, 2005. С. 10-18.
23. Тімофєєва М. І. Сутність соціального захисту населення. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 6. С. 169-174
Published
2019-11-06
How to Cite
Saynetsky, O. (2019). Tendencies of further development of social legislation system in Ukraine. Social Law , (3), 59-66. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.10
Section
Articles