The phenomenon of life in the postmodern rights or grants of the surrealism of his legal resocialization: anthropological-legal discourse

  • Yaroslav Melnyk
Keywords: social law, postmodernism of law, surrealism of law, right to life, right to death, anthropology of law, re-socialization

Abstract

The article analyzes the phenomenon of human life in terms of postmodern law. The dependence of crisis asocial factors and temporal facets of human life on the axiological value of life is proved. These factors have been causally linked to the re-socialization of social law from a postmodern point of view. The criteria of the anthropological social nature of the existence of the phenomenon of right and right to life have been clarified. The position of finding the right in the prism of the era of surrealism of law is first substantiated.

References

1. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія/ [Ю.М. Оборотов, В.В. Завальнюк, В.В. Дудченко та ін.]; за заг.ред. Ю.М. Оборотова. Одеса: Фенікс, 2012. 492с.
2. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ.посібник. 2-ге вид., перероб та доповн./ за заг.ред. Р.А. Майданика. К.: Юстиніан, 2010. 1008с.
3. Анікіна Г.В. Смерть фізичної особи як юридичний факт.Університетські наукові записки. 2008. № 4. С. 166-170. URL.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2008_4_32.
4. Бобрик В.І. Особисте життя як об’єкт цивільно-правової охорони: Монографія/ Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництво АПрН України. Київ – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. 208с.
5. Балинська О.М. Семіотика права: монографія / О.М. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 416 с.
6. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Х.: Право, 2016. Т.2 Філософія права/ редкол.: С.І. Максимов (голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Нац.юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2017. 1128с.
7. Левчук Л.Т. Естетика: Підручник/ Л.Т. Левчук, Д.Ю. Кучерюк, В.І. Панченко; За заг.ред. Л.Т. Левчук. К.: Вища шк., 1997. 399с.
8. Таманага Браян. Верховенство права: історія, політика, теорія/ Прекл. з англ. А. Іщенка. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 208с.
9. Триньова Я.О. Біоетика кримінально-правового забезпечення протидії злочинності: монографія/ Я.О. Триньова. Харків: Право, 2019. 536с.
10. Темпоральність – це… /значення терміну. Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL.: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.
11. Філософський енциклопедичний словник /В.І.Шинкарук та ін.; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. К.: Абрис, 2002. 742с.
12. Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О. Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів супеня доктора філософії/ І.А. Сайтарли, О.М. Іщенки, А.О. Прияельчук (за ред..академіка НАН України Л.В. Губерського). К.: «ВАДЕКС», 2016. 370с.
13. Соціологія: навч. посібник/А. А. Герасимчук; Ю. І. Палеха, О. М. Шиян. К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. 254с.
14. Стефанчук Р.О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав у Цивільному праві України. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006. 170с.
15. Фромм Э. Анатомия человеческой директивности/ Эрих Фромм. Пер. с нем. и анг. Запорожье: Биг-Пресс, 2012. 488с.
16. Цивільне право України: підручник/ За ред. проф. Бошицького Ю.Л., Шишки Р.Б., (кер.авт.кол.), Загальна частина. К.: Видавництво Ліра-К, 2014.760с.
17. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол) та ін.: К.: «Укр.енцикл.», 1998. Т.5: П–С. 2003. 736с.
Published
2019-11-06
How to Cite
Melnyk, Y. (2019). The phenomenon of life in the postmodern rights or grants of the surrealism of his legal resocialization: anthropological-legal discourse. Social Law , (3), 53-59. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.09
Section
Articles