Purpose of social protection of civil servants

  • V. Bezusyy
Keywords: social function of the state, social protection, the goal of social protection, ensuring the social protection of public servants.

Abstract

In the article, the goal of social protection of civil servants is defined as the desired state of their social protection, which corresponds to the essence of the social state and the content of its social policy. The content of the goal of social protection of public servants concerns the provision of their basic socio-economic rights, as well as the promotion of their development and the realization of their abilities as an integral part of the formation of the social and labor potential of the public service.

References

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. 1440 с.
2. Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. К.: МАУП, 2003. 240 с.
3. Добрєва Н. Ф., Борщук Є. М., Корецька Т. К. Концептуальні основи формування соціальної політики в сучасних умовах функціонування економічної системи України. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 44 (2). С. 73-79.
4. Соціальна політика в Україні: реалії та перспективи оновлення / За ред. В.Г.Никифоренка. монографія / МОН України. Одеський Нац. економічний ун-тет. Одеса, 2015. 363 С.
5. Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : навчальний посібник. Чернігів : ПАТ "ПВК" "Десна", 2016. 692 с.
6. Яковюк І. В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2000. 19 с.
7. Панкевич О. З. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2003. 19 с
8. Кісс С. В. Розвиток соціальної держави в Україні: теоретичні та історико-правові аспекти: дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01. Київ, 2016. 248 с.
9. Головащенко О. С. Поняття та ознаки соціальної держави. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в контексті конституційної модернізації : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. семінару, м. Харків, 14 жовтн. 2016 р. Харків, 2016. С. 25–35.
10. Крусян А. Р. Україна як соціальна держава : концептуальні положення та конституційно-правові реалії. Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. Одеса : Нац. ун-тет "Одеська юридична академія" : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. Вип. 44. C. 35 -47.
11. Колосовська І. І. Сучасні підходи у реформуванні соціальної політики держави як регулятора розвитку соціальної сфери. Ефективність державного управління. 2015. - Вип. 43. С. 152-158.
12. Ріппа М. Б. Концептуальні засади соціального захисту в контексті теорії загального добробуту. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 38. С. 139-145.
13. Гончаров А. Поняття соціального захисту. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 10. С. 126-129.
14. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні: указ Президента України від 20.02.2006 № 140/2006. Офіційний вісник України від 07.03.2006, № 8, стор. 39, стаття 421, код акта 35288/2006
15. Безусий В. Особливості державних службовців серед інших об’єктів соціального захисту. Публічне право № 4 (8) (2012). С. 211-217.
16. Іншин М. І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.05. К., 2005. 39 с.
17. Топішко Н. П. Теоретичні засади соціального захисту населення. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. 2010. Вип. 15. С. 288-296.
18. Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р. Офіційний вісник України от 22.07.2016, № 55, стр. 36, статья 1919, код акта 82442/2016.
19. Іншин М. І. Сутність і значення соціального забезпечення працівників поліції в сучасних умовах. Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". 2015. Вип. 4. С. 269-277.
20. Право соціального забезпечення в Україні: підручник / О. М. Ярошенко, Г. О. Барабаш, Н. М. Вапнярчук та ін.; за ред. О. М. Ярошенка. 4‑те вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2015. 458 с.
Published
2019-11-06
How to Cite
Bezusyy , V. (2019). Purpose of social protection of civil servants. Social Law , (3), 37-41. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.06
Section
Articles