General-theoretical characteristics of workers 'rights on leisure

  • Vasylʹ Bahriy
Keywords: workers' rights, labor activity, right to rest, working conditions, employee.

Abstract

In the article the specifics of workers' right to rest are analyzed. The essential characteristics of this legal phenomenon are detailed. The theoretical and legal basis of workers' rest is determined. The author's interpretation of the employees' right to rest is provided

References

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. ст.141 (Дата звернення: 17.03.2019)
2. Готра В. В. Сучасний стан реалізації права на відпочинок в Україні. Форум права. 2010. № 4. С. 235-240. URL: http: nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_4_38 (Дата звернення: 17.03.19).
3. Іншин М. І. Теоретико-правовий аналіз часу відпочинку працівників в Україні. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва. Одеса : Юрид. л-ра, 2015. Вип. 75. C. 309-313
4. Гапон О. Є. Поняття та сутність права працівників на відпочинок. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2014. Вип. 28(2). С. 21-24. URL: http: nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28%282%29__7 (Дата звернення: 17.03.19).
5. Грузінова Л.П., Короткін В. Г. Трудове право України :навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл] . К. : МАУП, 2003. 103 с.
6. Бабаскін А. Ю. Трудове право України. Академ. Курс : підруч. [А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хуторян. К. : Видавництво А.С.К., 2004. 325 с.
7. Трудове право України. Академічний курс за ред. П. Д. Пилипенка. К. : Видавничий дім, 2006. 544 с.
8. Черноус С. М. Право на відпочинок у системі прав людини. Право та інновації. 2016. № 4. С. 134-139. URL: http: nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2016_4_22 (Дата звернення: 17.03.19).
9. Михалко І. С. Загальна характеристика основних видів відпочинку засуджених. Молодий вчений. 2015. № 4(2). С. 128-131. URL: http: nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_4%282%29__32 (Дата звернення: 17.03.19).
10. Трудове право: підручник за ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка. Київ. Юрінком Інтер, 2017. 600 с.
Published
2019-11-06
How to Cite
Bahriy, V. (2019). General-theoretical characteristics of workers ’rights on leisure. Social Law , (3), 21-23. https://doi.org/10.37440/soclaw.2019.03.03
Section
Articles